Политика за Поверителност

Данни за Администратора

DMC Worldwide е сертифициран  туроператор. Агенцията е специализирана в организацията на туристически програми, екскурзии, почивки, конгресни и семинарни пътувания и пътнически услуги, трансфери, закупуване на самолетни билети и други.

Данни за контакт с DMC World:

Местоположение:

Република България

Адрес: гр. София 

Телефон: +359 87 600 9 300

Ел. поща: office@dmcworld.bg

Интернет страница: https://dmcworld.bg/

 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:

С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:

email:  damyanov.true@gmail.com

 

Обща информация

               Настоящото Уведомление за поверително третиране на личните данни на физическите лица съдържа задължителната информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни на туристи и кандидати за работа, както и за правата на тези лица във връзка със защитата на техните лични данни.

               „DMC World осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation), Закона за защита на личните данни, както и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

„DMC World спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 •             законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 •             събиране за конкретни, изрично указани и легитимни цели;
 •             свеждане до минимум на събираните данни;
 •             точност и актуалност на данните;
 •             ограничение на срока на съхранение, с оглед постигане на целите;
 •             обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Данни, които обработваме

Основните категории данни, които обработваме са:

 •             Лична информация – собствено име, презиме и фамилия, дата на раждане, ЕГН, месторождение, номер на лична карта и задграничен паспорт, при нужда както и информация за контакт – адрес за кореспонденция, телефонен номер, ел. поща и др.
 •             Данни от кредитна/дебитна карта, както и други банкови детайли.
 •             Информация за професионален опит – предходни или настоящи организации, в които сте работили, упражняване на свободни професии и др.

               Във връзка със специфични изисквания за встъпване в трудово правоотношение е възможно обработване на специални категории данни като данни за здравословното състояние, както и лични данни, свързани с присъди.

              

Цели на обработването и правни основания

               Целта на обработването на лична информация е сключване на договор за предоставяне на вид услуга или, когато лицето кандидатсва за длъьност, обявена от DMC World

           

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни

               При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

               „DMC World ще съхранява лични данни на участниците в процедури по подбор на персонала, както и участници в туристически програми в законоустановените срокове.

Източник на данните

Информацията, с която разполагаме ни се предоставя от лицата лично.

На кого предоставяме Вашите лични данни?

Като правило ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица, освен в случаи, които са изрично посочени тук.

Информация за Вас може да бъде предоставена на трети лица, ако по закон сме задължени да го направим или ако трябва да изпълним наше договорно задължение.

Срок, за който ще се съхраняват Вашите лични данни

При отпадане на необходимостта от съхранението им, ние ще унищожим по сигурен начин и без излишно забавяне, личните Ви данни.

Вашите права като субект на данните

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 •             имате право да поискате от DMC World да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 •             имате право да поискате от DMC World личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 •               личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 •             когато сте оттеглил своето съгласие;
 •             когато сте възразил срещу обработването,
 •             когато обработването е незаконосъобразно;
 •             когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 •             когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 •             при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 •             за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 •             при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);
 •             по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 •             за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 •             имате право да поискате от DMC World, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 •             имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 •             имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (не поискани рекламни съобщения);
 •             имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 •             имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 •             при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

               Осъществява се с цел изпълнение на задължения по сключени договори.

 

Имате право на жалба до надзорния орган

     

               В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез DMC World, можете да го направите на посочените данни за контакт на DMC World или директно на Длъжностно лице по защита на данните на посочените по-горе данни за контакт. 

 

Политика за защита на личните данни

 

 

DMC World в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят при посещение на нашите уебсайтове в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

 

DMC World в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. 

DMC World се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:

 

– има изрично съгласие на клиента;

 

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;

 

– информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и Бохемия – авиокомпании, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

 

Обработка на лични данни

 

Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уеб сървъри съхраняват данни за ползваните от вас браузъри и оперативни системи, уеб страниците, които посещавате при нас, датата на вашето посещение, както и за срок от седем дни IP-адреса, определен ви от вашия Интернет провайдър, с цел защита, напр. при разпознаване на атаки към нашите уебсайтове. С изключение на IP-адреса, личните данни се съхраняват само тогава, когато бъдат предоставени от Вас самите, напр. при регистрация, анкета, игра за награда или за изпълняване на договор, като срокът на тяхното съхранение.

Ползване и предаване на лични данни и целево обвързване.

 

DMC World ползва личните ви данни за целите на техническо администриране на уебсайта, за управление на клиентите, за анкети за продуктите и за маркетинг, само в необходимия за целта обхват и в случаи на изрично доброволно предоставяне от страна на клиента.

 

Предаването на лични данни на държавни институции и органи се извършва само в рамките на задължителните разпоредби на дийстващото законодателство. Нашите служители са обвързани със задължение за спазване на поверителност.

 

Указания за използване на „бисквитки“/ cookies

 

След активиране се осъществява директна връзка със сървъра на съответната социална мрежа. След това съдържанието на зоната за превключване се предава директно от социалните мрежи към вашия браузър и той го включва в уебсайта.

 

След активиране на зоната за превключване, съответната социална мрежа може да събира данни, независимо от това дали работите със зоната за превключване. Ако сте влезли в социална мрежа, тя може да запише вашето посещение в потребителския ви акаунт. Посещението на други уебсайтове не могат да се запишат от социална мрежа, преди и там да сте активирали съответната зона за превключване.

 

Ако сте член на социална мрежа и не искате тя да свърже събраните при посещението на нашия уебсайт данни със съхранените данни за членство, трябва преди активиране на зоните за превключване да излезете от съответната социална мрежа.

 

Ние нямаме влияние върху размера на данните, които се записват от социалните мрежи с техните зони за превключване. Целта и размера на записване на данни, тяхната обработка и използване чрез съответните социални мрежи, както и съответните права и възможности за настройка с цел защита на личното ви пространство, можете да видите в указанията за защита на личните данни на съответната социална мрежа.

 

 

Информация за използваните от нас „бисквитки“/ cookies и техните функции ще намерите в указанията за „бисквитки“/ cookies 

 

Указания за „бисквитки“/ cookies

 

Анализ на данни за потребление

 

За да разпознаваме предпочитания на посетителите за нашите предложения в Интернет, ние ползваме продукти с които можем целенасочено да настроим съдържанието на нашите интернет страници, като това ще подобри предложенията ни към Вас. За да активираме тези функции е необходимо изрично да потвърдите вашето съгласие.

 

Ако впоследствие не искате DMC World да събира и анализира информация относно Вашето посещение, можете по всяко време да се откажете от това.

 

За техническото осъществяване на този отказ във вашия браузър се поставя съответния маркер в положение Off. Това Cookie служи единствено за регистрирането на вашия отказ. Моля имайте предвид, че поради технически причини Cookie може да се ползва само за браузъра, от който е зададено. Ако изтриете Cookies, или използвате друг браузър или устройство, трябва отново да зададете желания от Вас избор.

 

Сигурност

 

DMC World предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

 

Право на информация

 

При поискване DMC World или вашият туристически агент ще ви съобщи законно установения срок, дали при нас са съхранени ваши лични данни и какви са те. Ако сте регистриран като потребител, ви предлагаме също така възможност, да прегледате сам данните и евентуално да ги изтриете или промените. Ако въпреки нашите усилия за осигуряване на вярност и актуалност на данните е записана погрешна информация, ние ще я коригираме по ваше искане.