Общи условия

С използването на този уебсайт, Вие се съгласявате с настоящите Общи Условия на DMC World.

 

 • Юридическа информация

„ТРУ ГРУП” ЕООД: е юридическо лице и лицензиран Туроератор – РК-01-8392,  собственик на интернет страници www.dmcworld.bg, с наименование Destination Managment Company, www.truedrivers.net  с наименование „True Drivers“, www.unitransbg.com  с наименование UNITRANS BG, www.taxi-bg.com,  с наименование TAXI-BG, www.truerentcar.net, с наименование True Rent Car, www.book-transfers.com, с наименование Book-Transfers, www.yestrans.eu,  с наименование Yes Trans,  регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 91 ет.1 ап.1, вписано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 204872610.

 

 • Политики

Когато направите резервация, приемате приложимите политики, които се показват в процеса на резервиране. Ще намерите политиката за анулиране и всички други политики (за възрастови изисквания, депозити за сигурност/щети, допълнения за групови резервации, допълнителни легла, закуска, домашни любимци, приемани карти и др.) на всеки доставчик на услуги в платформата ни: на страниците с информация за доставчика на услуги, по време на процеса на резервиране, в текста с дребен шрифт и в имейла или свидетелството за потвърждение (ако е приложимо).

Ако анулирате дадена резервация или не се явите, таксите за анулиране/неявяване и възстановяванията на суми ще зависят от съответните политики на доставчика на услуги.

Някои резервации не могат да бъдат анулирани безплатно, докато за други това може да се направи само преди определен краен срок.

Ако резервирате туристически продукт, като платите предварително (включително всички компоненти на цената и/или депозит за щети, ако е приложимо), доставчикът на услуги може да анулира резервацията без предизвестие, ако не получи сумата на посочената дата. В такъв случай сумите за направените от вас плащания с невъзвръщаема стойност ще бъдат възстановени само по негово усмотрение. Вие носите отговорност за това плащането да се осъществи навреме (данните за вашата банка или дебитна/кредитна карта трябва да са правилни и в сметката ви да има достатъчно средства)

Ако смятате, че няма да стигнете навреме, свържете се с доставчика на услуги и го уведомете кога да ви очаква. Ваша отговорност е да стигнете навреме – и ако не успеете, ние не носим отговорност за свързаните с това разходи (напр. анулирането на резервацията ви или таксите, които доставчикът на услуги може да ви начисли).Тъй като вие сте лицето, което прави резервацията, носите отговорност за действията и поведението (във връзка с туристическия продукт) на всички в групата. Също така носите отговорност да получите тяхното съгласие, преди да ни предоставите личните им данни.

 

 • Понятия

ПЛАТФОРМА: Представлява интернет страницата www.dmcworld.bg или други интернет страници, които притежава DMC World, мобилни приложения и инструменти за резервация, управлявани от DMC World.

ПРОФИЛ: Представлява профил (в DMC World или друга компания от групата), чрез, който можете да резервирате туристически продукт в платформата ни.

УСЛОВИЯ: Това са настоящите правила за извършването на услугата

ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ: При наличие на туристически пакет по смисъла на Закона за туризма, настоящите Общи условия ведно със специфичните условия, предоставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ с офертата за туристическия пакет, и приети от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез резервацията на тази услуга при тези условия, представляват договор за туристически пакет.

ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ: Всяко физическо или юридическо лице, което използва платформата или всеки, който прави резервация

ТРАНСФЕР: е вид услуга за превоз, която представлява, където Потребителят/Клиентът пътува от определено от него населено място до определено от него населено място със специални условия

ПЪТНИК: е всеки физическо лице, което възнамерява да използва транспортните услуги, резервирани чрез Платформата, което може и да е Потребител.

ПЪТУВАНЕ: означава различните туристически продукти и услуги, които могат да бъдат поръчани, получени, закупени, платени, наети, предоставени, резервирани, комбинирани или консумирани от вас и предлагани от Доставчика на пътувания

РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ: означава поръчката, покупката, плащането или резервирането на Пътуване.

ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ: Означава един от свързаните с пътуване продукти или услуги в платформата.

УСЛУГИ: Включват, но не само, корпоративно обслужване, организация на събития, като конференции, симпозиуми, семинари, гала вечери, хотелско настаняване, тийм билдинги, наем на автомобил с/без шофьор, индивидуални екскурзии и почивки, специални лични събития, като рождени дни и сватби, резервация на самолетни билети, застраховки пътуване и много други.

ПАКЕТНА УСЛУГА: Резервация на две или повече туристически услуги

ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ: Това е доставчикът на свързан с пътуване продукт или услуга в платформата, включително, но не само: собственикът на даден хотел или друго място за настаняване (за резервация на място за настаняване), или компания за коли под наем/авиокомпания (за резервация на транспорт).

ПОСРЕДНИК: Това е трета страна, доставчик на туристически продукт или услуга, например – авиокомпания, хотел и други.

РЕЗЕРВАЦИЯ: Това е резервация на туристически продукт или услуга, в платформата ни, независимо дали е чрез уебсайта, по телефон или имейл. След завършване на резервацията, Вие приемате и се съгласявате с всички условия, които са Ви предоставени, по време на резервацията. Всички резервации се извършват на база “заявка – порвърждение”.

ЦЕНИ: Когато направите резервация, приемате да заплатите цената на туристическия продукт или услуга, включително всички такси и данъци, които може да са приложими.Публикуваните цени подлежат на промяна без допълнително предупреждение. Цената не е гарантирана, докато не бъде потвърдена писмено и подлежи на промени, при възникнали в последствие ситуации, като например – повишаване цените на горивото, повишаване размера на данъци и такси, форсмажорни обстоятелства и други. Всички тарифи са нетни.

ПЛАЩАНЕ:

Начин на плащане – по банков път, чрез Strype или в брой в офисите на DMC World

Изисква се авнсово предплащане при потвърждение. Размера на авансовото предплащане се определя от различни условия като – сезон, брой клиенти, срок за изпълнение на резервацията и са описани подробно в договора между Клиент/Потребител и Доставчик/Посредник. Ако не получим плащане в определените за това срокове, резервацията ще бъде анулирана, ако не е посочено друго.

Такси за анулиране за индивидуални и групови резервации: Освен, ако не е посочено друго –  Таксите за анулиране не се таксуват от нас, а от хотелите и подизпълнителите ни. Ако резервацията/услугата е анулирана до 60 дни преди предвидената дата на пристигане на групата, анулацията е безплатна. Ако получим анулиране по-малко от 60 дни от датата на пристигане, хотелите и подизпълнителите ни таксуват в зависимост от обстоятелствата и датите на пътуване. Тази сума ще бъде съответно начислена към Вас и приспадната от платеният аванс. По време на специални събития и периоди ( изложения, висок сезон, официални празници) се прилагат други правила за анулиране, описани по-долу в Анулационни Такси.

ПРОМЕНИ, АНУЛАЦИИ И ТАКСИ: Това е промяна или прекратяване на направена вече резервация за настаняване, трансфер или друг вид услуга. Всички резервации, промени по вече направени такива и анулации трябва да бъдат изпратени и потвърдени от наша страна по имейл.Някой резервации не могат да бъдат анулирани безплатно, а други само в определ краен срок. Освен, ако не е посочено друго, между общите и конкретните условия за анулационни такси,  в сила ще са конкретните.

ВАЛУТА: Всички плащания ще бъдат извършени в евро, щатски долари или български лев. Сумата, с която ще бъде таксувана вашата кредитна карта, се получава чрез преобразуване на цената от евро/щатски долар/друга валута в български лев според текущия обменен курс на Българската Народна Банка към датата на преобразуване. Когато таксувате вашата кредитна карта, същата сума се конвертира във вашата местна валута според обменния курс на асоциациите за кредитни карти. В резултат на това преобразуване има възможност за лека разлика от първоначалната цена, посочена на нашия уебсайт или рекламни материали. Всички такси за обменния курс и всички такси на банката ( при плащане по банков път, страйп) са за Ваша сметка.

ОПЛАКВАНИЯ: Всички запитвания и оплаквания се записват и се разглеждат с висок приоритет.Евентуалните оплаквания трябва да бъдат предоставени от клиента/потребителя директно на office@dmcworld.bg., като е задължително да бъдат описани подробно и придружени с всички възможни и налични документи, свързани със ситуацията. DMC World ще Ви съдейства максимално за разрешаване на възникналото оплакване. Рекламации, подадени след приключване на събитието, не се разглеждат.

ОТГОВОРНОСТ: DMC World не носи отговорност за всяко събитие, което е извън нашия контрол. Не носим отговорност за нараняване,  на което и да е лице поради неизбежни инциденти или инциденти, причинени от трета страна, за загуба или повреда на лични вещи. Не даваме обещания относно продуктите и услугите на доставчиците на услуги освен изрично посочените в настоящите Условия. Ако сте в нарушение на настоящите Условия или условията на доставчика на услуги, няма да носим отговорност за разходите, които ще понесете в резултат от това.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА: Това са „непредвидени обстоятелства“, (събития) от извънреден характер, които са възникнали след сключване на договора, не са могли да бъдат предвидени и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др. При извънредни ситуации разглеждаме резервациите индивидуално за всеки отделен случай и идентифицираме тези, които отговарят на условията за форсмажорни обстоятелства. DMC World има право да отмени резервирано събитие или услуга, при неочаквани климатични условия или други форсмажорни обстоятелства, извън нащия контрол, които са от значение за реализирането на събитието. Ако има авансово плащане, част от сумата или пълната сума може да бъде възстановена, в зависимост от условията, срока и причините, поради, които се налага това.

 

 • Услуги на DMC World

 

DMC World предлага на своите клиенти консултиране и цялостни решения за организирането на различен тип събития:

 • Корпоративни Услуги – Организация на изложения, симпозиуми, семинари, конферентни зали и гала вечери и други.
 • Хибридни събития
 • Организиране на конференции и семинари
 • Съдействие при избор на зали и помещения
 • Съдействие и координация за кафе-паузи, обяди, коктейли и др
 • Изработка на сайт за събитието
 • Бизнес вечери
 • Осигуряване на хотелско настаняване
 • Транспорт и трансфери
 • Тийм билдинг
 • Фирмени коледни партита
 • Корпоративни фотосесии
 • Резервация на хотел

Начин на резервиране – през платформата, по имейл, по телефон или на място в офиса на DMC World.

Всяка резервация/ заявка за резервация бива препращана от DMC World от името на потребителя, до съответния Доставчик под формата на запитване

Резервация на хотелско настаняване

Резервацията се счита за завършена, когато потребителят получи електронно съобщение на посочената от него електронна поща, потвърждаващо резервацията, дължимата сума е заплатена и ваучерът за хотелски услуги е издаден

Ценообразуване – цените за хотелско настаняване се предоставят от трета страна-доставчик и се определят от сезон, наличност и капацитет на събитието.

Плащане – при резервация на хотел, условията за плащане се определят от трета страна-доставчик, с които ние в ролята си на посредник ще Ви запознаем подробно и с, които Вие се съласявате след подписване на договор и авансово плащане.

В случаите, когато резервацията е със статус „non-refundable“ (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), и е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, DMC World има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай DMC World не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки

В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи DMC World да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от DMC причини,  може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:

Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи DMC не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.

Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

Промени, включително отмяна на вече издадена хотелска резервация, могат да се правят само, ако е предвидена тази възможност в общите условия на доставчика на услугата. Моля да имате предвид, че в случай, че такива промени са възможни, те може да са свързани със заплащане на допълнителни такси

Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид

Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и DMC World  не носи отговорност при несъответствие с предварително обявената информация за тях.

Клиента следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 15 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

DMC World не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията

При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. DMC World не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на клиенти, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице

DMC World не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване

DMC World  не носи отговорност пред клиента  при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на клиента, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидени неустойки

DMC World не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга

За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България

Резервация на трансфер и видове трансферни услуги

 • Междуградски и градски трансфери
 • Наем на автомобил с/без шофьор
 • Трансферни услуги в Европа
 • Коли под наем

Клиентът прави задължителна резервация на Транспортните услуги, като избира мястото на заминаване, дестинацията, датата и часа на заминаване и начинът на плащане.

При възможност, Клиента може също да избере местата по маршрута, където Доставчикът на превозната услуга ще направи престой по време на пътуването.

В резервацията Клиента трябва да посочи следните данни на поне един Пътник: три имена, адрес, телефонен номер и други задължителни данни, посочени във формуляра за резервации или поискани по друг начин от DMC World, както и да посочи  дали ще пътуват лица под 18 години.

Клиентът е длъжен при попълване на резервационната форма да предостави информация за това дали сред пътуващите има лице, което е с увреждане, ползващо специални средства за придвижване или има нужда от други специални грижи при пътуването, с оглед свързването с подходящ Доставчик на превозна услуга.

Точният час на извършване на транспортната услуга се определя от Клиента при извършване на резервацията. Клиентът следва да се съобрази с изискванията на авиокомпании относно необходимото технологично време за чекиране (check-in).

DMC World, не носи отговорност спрямо Клиента за закъснение на пътника при отпътуване от адрес към летище, поради неточно посочване на часа на отпътуване, следствие на неотчитане на времето за чекиране за полет, както и ако пътникът не е посочил коректен час, така че да пристигне навреме на летището за извършване на чекирането (check-in). Доставчикът на превозната услуга също не носи отговорност за закъснение на пътника поради посочената причина.

Резервациите се потвърждават по един от следните начини:

Чрез електронна поща

Чрез мобилно приложение като Viber или WhatsApp

Чрез телефонно обаждане или съобщение (СМС).

Видове превозни средства:

комфорт клас,  бизнес клас, миниван, бизнес ван и премиум ван

Ценообразуване – цените за трансферни услуги варират в зависимост от типа превозно средство и пробега, който трябва да изминете. Трансферите могат да бъдат индивидуални, групови и Вип трансфери.

Плащане – при потвърдена резервация на трансферна услуга, имате право на безплатна анулация, освен, ако не е посочено друго в конкретните условия

DMC World не носи отговорност и не възстановява суми, ако банката-издател на картата Ви удържи такси за извършен превод. Всички такси и комисионни във връзка с плащания по банкова път са за сметка на Потребителя/Клиента.

DMC World и Доставчикът на превозната услуга си запазват правото да откажат Транспортната услуга на лице, което е във видимо нетрезво състояние, или под влияние на наркотични вещества, или чието поведение се счита, че представлява заплаха за живота и здравето на лице, което фактически осъществява Транспортната услуга или за съхранението на превозното средство в състоянието му преди осъществяване на Транспортната услуга. В случай като този, Компанията няма да възстанови на клиента платената от него сума.

Права и задължения на Потребителя/Клиента

Потребителят/Клиентът е длъжен да пази чистота и да не уврежда превозното средство, в което пътува.

Потребителят/Клиентът е длъжен да уведоми DMC World при регистриране на резервацията, ако има намерение да пътува с извънреден багаж, като ски оборудване, стикове за голф, сърф, сноуборд, велосипеди, детски колички, домашни любимци и др. с цел осигуряване на подходящо превозно средство. При неизпълнение на това задължение DMC World може да отмени резервацията, а Доставчикът, съответно шофьорът, да не извърши услугата, ако броят на пътниците и техният багаж не отговаря на изискванията за нормално осъществяване на превоза. Потребителят/Клиентът няма право да претендира обезщетение.

Пушенето, храненето, употребата на наркотици и консумацията на алкохолни напитки са строго забранени в превозното средство.

При превоз на домашни животни, Потребителят/Клиентът следва да осигури клетка за транспортиране на животни. При неизпълнение на това задължение Доставчикът, съответно шофьорът, има правото да откаже извършването на превоза и не дължи обезщетение за евентуалните вреди, следствие не изпълнението на услугата.

При проблеми с предоставяне на услугата, Потребителят/Клиентът е длъжен незабавно да уведоми DMC World на телефоните, посочени в резервационното потвърждение. При уведомяване, DMC World ще направи всичко възможно да разреши проблема. Ако Потребителят/Клиентът не изпълни задължението си да уведоми DMC World, DMC World не носи отговорност за несъответствието между договорената и предоставената услуга.

Потребителят/Клиентът е длъжен да посочи в резервацията броя и вида детски седалки, необходими за осъществяване на пътуване. DMC World и Доставчикът/Клиентът не носят отговорност за забавяне в изпълнението на услугата, в случай, че Потребителят/Клиентът не е изпълнил задължението си да уведоми DMC World за всички подробности

Ако Потребителят/Клиентът бъде задържан поради каквато и да е причина от органите на реда (гранична полиция, митнически власти или охрана на летището) и не може да продължи пътуването си,  Потребителят/Клиентът няма право на обезщетение от DMC World, нито от Доставчика на превозната услуга.

Потребителят/Клиентът е длъжен да предостави в резервацията информация за начина на пристигане в страната, мястото часа и транспортното средство – самолет/влак/автобус, с който пристига. Ние не носим отговорност и не дължим обезщетение за неизпълнена услуга – трансфер, ако клиентът не предостави навреме тази информация или тя е неточна.

Когато заяви предоставяната от Доставчика услуга, Потребителят/Клиентът е длъжен да се съобрази с информацията, публикувана на уеб сайта https://dmcworld.bg относно времетраенето на услугата за съответната дестинация и да предвиди достатъчно време за изпълнението й. Информацията, публикувана на уебсайта е само ориентировъчна и за улеснение на клиента, ние не носим отговорност и не дължим обезщетение за претърпени от клиента загуби (например изпуснат полет, влак, автобус), ако същият не е предвидил достатъчно време за изпълнение на трансфера и всички процедури, свързани с него.

Ако Доставчикът на превозната услуга не пристигне на отправната точка в рамките на 15 минути след уговореното време, Потребителят/Клиентът е длъжен да се свърже с DMC World, за да уведоми за закъснението. Ако DMC World не успее да осигури на Потребителя/Клиента друг Доставчик или алтернативен транспорт в рамките на шестдесет минути след известяването, Потребителят/Клиентът има правото да отмени едностранно услугата. В този случай Доставчикът на превозната услуга ще възстанови на Потребителя/Клиента изцяло платената цена за такава отменена услуга в рамките на 14 дни от отмяната, като с извършване на плащането се счита, че всички имуществени и неимуществени отношения между Доставчика и Потребителя/Клиента се считат за уредени.

Пътуващите не трябва да пречат на шофирането, да не проявяват грубо и пренебрежително отношение към шофьора. Пътуващите са задължени да се отнасят внимателно към превозното средство, за да не повредят или замърсят автомобила.

При установяване на липси и повреди по интериора и екстериора на превозното средство, причинени от Потребителя/Клиента по време на ползване на услугата, превозното средство се изпраща за оглед в оторизиран сервиз. DMC World уведомява, от името на Доставчика, Потребителя/Клиента на неговата електронна поща, посочена в резервацията за стойността на щетите и представя фактура за сумата на ремонта на превозното средство. Потребителят/Клиентът се задължава да заплати стойността на ремонта в деня на получаването ѝ, ако услугата все още не е изпълнена изцяло, или в едноседмичен срок, ако изпълнението вече е приключило. Доставчикът има правото да прекрати услугата без предупреждение и за сметка на Потребителя/Клиента, ако същият не заплати изцяло стойността на причинените от него повреди и липси по превозното средство.

Безопасност на при пътуване на дете: Съгласно българското законодателство, деца до 1 година, които тежат по-малко от 13 кг трябва да пътуват в превозно средство в обърнати назад бебешки столчета за новородени (BABY SEAT). Деца на възраст над 1 година и с тегло над 8 кг трябва да ползват детско столче (CHILD SEAT), а деца с ръст по-малък от 1,50 м и тегло над 17 кг трябва да използват предпазни колани със специална повдигаща седалка (BOOSTER SEAT). Доставчикът предлагам стандартни детски столчета (CHILD SEAT) и повдигащи седалки (BOOSTER SEAT), но препоръчва Потребителят/Клиентът да използва свои лични предпазни средства, за да гарантира максималната безопасност и комфорт на пътуващите деца. Доставчикът не носи отговорност за качеството и правилно функциониране на детските седалки. От хигиенни съображения и съображения за сигурност, Доставчикът не предлага бебешки столчета за новородени (BABY SEAT).

Време и пристигане: Доставчикът на услугата полага всички усилия за достигане на дестинацията в уговореното време. Доставчикът на услугата, както и DMC World не гарантират на Потребителя/Клиентът часа на пристигане до уговорените дестинации.

Багажът на Потребителя/Клиента трябва да е предварително уточнен, тъй като Доставчикът на услугата извършва преценка, според размера на багажа и брой пътници, какъв автомобил ще е подходящ за пътуването. За всеки багаж, който превишава уговорения предварително багаж, като велосипеди, помощни средства на хора с увреждания, детски колички, голф оборудване и други, Потребителят/Клиентът следва да подаде информация изрично при попълване на резервационната форма. Ако не е сторил това, Доставчикът на услугата има право да откаже извършването ѝ, като не се дължи възстановяване на заплатеното възнаграждение.

Условия при продажба на Самолетни Билети

Извън случаите на туристически пакет, предлаган от DMC World, при посредничество за закупуване на самолетен билет, цялата сума се заплаща в пълен размер до 24часа след потвърждението.

Абсолютно задължително е правилното изписване на латиница на имената на туристите (така, както са изписани в документа за самоличност, с който ще пътуват.

В случаите, в които се закупува самолетен билет от т.нар. “ Low Cost” самолетни компании(Wizz Air, Ryan Air, Easy Jet и други), дължимата сума се предплаща в пълен размер, за да се закупи билета.

При закупуване на самолетен билет, сроковете за анулации и неустойки, описани в общите условия на DMC World не са валидни

При отказ от пътуване от страна на клиента, при вече закупен/издаден билет, суми не се възстановяват.

Всеки билет е обвързан с конкретни условия, неустойки и такси за промени.

Летищните и държавните (такси, свързани с мерките за безопасност) такси, подлежат на препотвърждение до издаването на билета. Те се повишават и понижават, за което DMC World не носи отговорност.

DMC World не носи отговорност за изменението на летището за излитане, времето на полета, замяната на типа самолет, извършени от авиокомпанията. Аналогично се прилага разпоредбата и когато се използва друг вид транспорт

 

Здравна застраховка за пътуване в чужбина

DMC World предоставя посредничство за сключване на Здравни Застраховки при пътуване в чужбина.

 

 1. Организация на Събития
 1. Сватби

Формулиране на концепцията – тема на сватбата

Избор на място – в България или чужбина

Избор на правилният тип кетъринг

Декорация и цветя

Фото и видео заснемане

Дизайн и изработка на сватбени покани

Персонализирани подаръци за гостите

DJ и водещ

Аниматори

 1. Рождени Дни

Резервация на избрано от Вас място

Изготвяне на примерни менюта, спрямо предпочитанията Ви

Поръчка на торта

Забавления за най-малките

Цялостна украса

Фото и видео заснемане

DJ и водещ

 1. Юбилеи

Избор на място

Списък с гости

Избор на меню

Тема на партито

Тематични покани

Украса

Детска анимация

 1. Тийм билдинг

Изготвяне на персонализирани програми

Игри и активности на открито и закрито

Дистанционни игри за home office служители

 1. Винен туризъм

Избор на винарна

Разходка в избата и проследяване пътя на виното

Дегустация

Резервация на хотел по избор

Възможност за организиране на частно мероприятие

 1. Кетъринг

DMC Worls ще Ви препоръча най-подходящата кетъринг компания, която да предложи меню, съобразено с формата на събитието, независимо дали е на открито или закрито. Ще бъде осигурено обслужване на мястото на събитието посрещане, гардероб, настаняване. Личен готвач или барман ще бъдат на ваше разположение за приготвянето и сервирането на храната и напитките.

Условия за резервация – необходимата информация за организиране на кетъринг са: дата, място, час, брой гости, време на обслужване. Според спецификата на събитието, ще Ви предложим различни видове менюта и напитки, спрямо  предпочитанията на гостите Ви и сервитьор, който да бъде на Ваше разположение,в зависимост от наличността.

Заплащане – за да бъде потвърдена кетъринг услуга, заплащането е 100% авансово.

 

 • Индивидуални Пътувания

Почивки и екскурзии в България

Почивки и екскурзии в чужбина

 

 • Премиум Услуги

Премиум Екскурзии

Премиум ВИП трансфери

Лимузини и шофьорски услуги

Вип Асистънс

Луксозно настаняване

Премиум ВИП ловен туризъм

Премиум ВИП посещения на делегации

 

 • Анулационни Такси

8.1 Анулационни такси при резервации на Премиум Услуги и Корпоративни услуги:

до 51 дни преди датата на пътуването без неустойки

от 50 до 45 дни преди датата на пътуването – 10% от общата стойност на пътуването

от 45 до 30 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването

От 30 до 15 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването

при по-малко от 15  дни датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването

 1. Анулационни такси при резервация на пакетна услуга, с включен транспорт с автомобили до 8+1 места:
 • от 30 до 25 дни преди пристигането – 50 евро за покриване на административни разходи
 • от 25 до 10 дни преди пристигане – 25% от цялата дължима сума.
 • от 10 до 05 дни преди пристигане – 50% от цялата дължима сума.
 • по-малко от 05дни преди часа на трансфера – не можем да възстановим сумата.
 1. Анулационни такси при резервация на пакетна услуга, с включен транспорт с автомобили над 8+1 места
 •       от 45 до 30 дни преди пристигането –  100 евро за покриване на административни разходи
 • от 30 до 15 дни преди пристигане – 35% от цялата дължима сума.
 •  от 15 до 07 дни преди пристигане – 80% от цялата дължима сума.
 • от 07 дни до датата на пристигане – не можем да възстановим сумата
 1. Анулационни такси при резервация на пакетна услуга, с включен транспорт с превозни средства с над 9 места (минибус и автобус), както и по време на специални събития и периоди (изложения, висок сезон, официални празници
 • от 60 до 45 дни преди пристигането –  200 евро за покриване на административни разходи
 •  от 45 до 30 дни преди пристигане – 50% от цялата дължима сума.
 •  от 30 до 14 дни преди пристигане – 80% от цялата дължима сума.
 •  от 14 дни до датата на пристигане – не можем да възстановим сумата.

 

 1. Анулационни такси при резервация на индивидуални транспортни/трансферни услуги.
 • Между 8 до 10 дни до датата и часа на трансфера, Потребителят/Клиента заплаща 10% от стойността на услугата
 • Между 5 до 8 дни до датата и часа на трансфера, Потребителят/Клиента заплаща 30% от стойността на услугата
 • Между 3 до 5 дни до датата и часа на трансфера, Потребителят/Клиента заплаща 50% от стойността на услугата
 • Между 24 до 72 часа до датата и часа на трансфера, Потребителят/Клиента заплаща 80% от стойността на услугата
 • При оставащи по-малко от 24 часа до часът на трансфера, Потребителят/Клиента заплаща 100 % от стойността на услугата

Горните условия са валидни, ако Договорът за туристически пакет не посочва други различни условия за отказ/анулиране на туристическия пакет.

Условията, описани в този документ НЕ се прилагат за индивидуални резервации по оферти РАННИ ЗАПИСВАНИЯ, LAST MINUTE, Великденски, Коледни и Новогодишни празници. В случай на отказ/анулация на потвърдена резервация за хотелско настаняване и/или друга Туристическа услуга по оферти РАННИ ЗАПИСВАНИЯ, LAST MINUTE, Великденски, Коледни и Новогодишни празници. действат специални условия.

Размерът на таксата за отказ/анулация на резервация по оферти за Коледни и Новогодишни празници, т.е. за периода от 24 декември до 10 януари, е от 90% до 100% от общата пакетна цена на резервирания туристически пакет, независимо в какъв срок е направен отказът/анулацията. Конкретният размер на таксата за прекратяване се посочва в Договора за туристическия пакет. Горните условия са валидни, ако Договорът за туристически пакет не посочва други различни условия за отказ/анулиране на туристическия пакет.

Срокът и размерът на таксата за отказ/анулация на резервация по оферти по „РАННИ ЗАПИСВАНИЯ“, „СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА“ LAST MINUTE и Великденски празници, са както следва:

до 51 дни преди датата на започване на изпълнение на туристическия пакет –такса за прекратяване, равняваща се на 50% от общата пакетна цена на резервирания туристически пакет;

от 50 до 0 дни преди датата на започване на изпълнение на туристическия пакет – такса за прекратяване, равняваща се на 100% от общата пакетна цена на резервирания туристически пакет

 

 • ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
 • Права и задължения на ТУРОПЕРАТОРА

ТУРОПЕРАТОРЪТ носи пълна отговорност за изпълнението на всички туристически услуги включени в програмата/туристическия пакет в съответствие с условията по конкретно сключен Договор за туристически пакет.

ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключена застраховка „Отговорност на Туроператора” по чл. чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма.

ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя възможност за сключване на доброволен или на задължителен договор за застраховка за покриване на разходите за съдействие, включително репатриране на пътуващия в случай на злополука, болест или смърт, като предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинална застрахователна полица преди началото на пътуването, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е сключил самостоятелно такъв вид застраховка, и нейният срок обхваща периода на провеждане на туристическия пакет. Условията и срока по застраховката са посочени в Общите условия на застрахователя и застрахователната полица.

С настоящата клауза на основание чл. 88, ал. 1 от ЗТ ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя едностранно клаузи в договора за туристически пакет, когато промяната е незначителна, и при задължението на ТУРОПЕРАТОРА да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната по ясен, разбираем и видим начин на траен носител. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на промяна на указаните хотели, заведения за хранене или развлечения с равностойни от същата категория. Тази промяна се счита за незначителна и клиентът няма право да се откаже от пътуването. В случаите, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от Договора за туристически пакет, той е длъжен незабавно да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към договора.

Съгласно Закона за туризма, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на Договора за туристически пакет, които се дължат на: 1. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;

Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена пътна обстановка, включително затваряне на пътища и пренасочване на движението през други маршрути, временно затваряне поради различни причини, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път, на паркинг или по време на престой, забавяне на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини, както и при промяна на разписанието от страна на превозвача и други изключителни обстоятелства, независещи от ТУРОПЕРАТОРА. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без това да се счита за съществена промяна на договора и без ТУРОПЕРАТОРЪТ да носи отговорност и да дължи неустойки и обезщетения за това

ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на Договора за туристически пакет, които се дължат на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи никакви компенсации, обезщетения или неустойки поради хулигански прояви от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай че не ги е платил.

ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава и не дължи връщане на заплатената за туристическия пакет цена.

ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които не са включени в туристическия пакет, но са избрани, организирани или заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на провеждане на туристическия пакет

ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително и оставени в мястото на настаняване.

ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не компенсира ПОТРЕБИТЕЛЯ, който се е отказал от отделни услуги или по свое желание се е отклонил от програмата и по тази причина е пропуснал услуги по предварително договорената програма.

В случаите когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник”и влезли в сила за Република България, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.

Когато отговорността на доставчиците на туристически услуги, включени в Договора за туристически пакет, не се определя от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, или когато тези международни договори не ограничават размера на дължимото обезщетение от страна на доставчика, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ вследствие на неизпълнение или на неточно изпълнение на Договора за туристически пакет се ограничава до трикратния размер на цената на съответния туристически пакет. Тази разпоредба не се прилага в случаите на нанесена телесна повреда на ПОТРЕБИТЕЛЯ и в случаите на вреди, причинени умишлено или поради небрежност.

В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания, дължими на ТУРОПЕРАТОРА в установените срокове, се счита, че ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да анулира резервацията без предизвестие и без да дължи неустойки или да възстановява платени до момента суми

ТУРОПЕРАТОРЪТ има право във всеки един момент от пътуването едностранно да откаже да предостави част от включените в пакета Услуги без да дължи неустойки или обезщетения, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ с поведението си създава сериозен риск за здравето, сигурността или удобството на останалите потребители, на служители или съконтрагенти на ТУРОПЕРАТОРА или на държавни или общински служители в приемащата страна или за успешното продължаване на пътуването.

ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за наложени на ПОТРЕБИТЕЛЯ глоби и др. санкции от оторизирани лица както в Р. България, така и в приемащата страна, за извършени от ПОТРЕБИТЕЛЯ правонарушения, като изхвърляне на боклук на нерегламентирано място, пушене на обществено място, непристойни външен вид и/или поведение, неспазване на правилата за движение и др. подобни.

ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи възстановяване на допълнителни разходи на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случаи на пропуснати трансфери и екскурзии, поради негови закъснения, както и за непредоставени услуги, поради неадекватното състояние или външен вид. В случай че поради изложените причини за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ТУРОПЕРАТОРА възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, който придружава непълнолетно лице, носи солидарна и лична отговорност за поведението и благосъстоянието на всички непълнолетни лица, пътуващи с него, за срока на съответната Услуга/Договора за туристически пакет и изрично приема настоящите Общи условия и конкретните условия на дадена Услуга от името на непълнолетния, включително всички присъщи рискове и ограничения на отговорността. ПОТРЕБИТЕЛЯТ също поема цялата отговорност по надзора на непълнолетното лице, което придружава, като ТУРОПЕРАТОРЪТ и неговите служители и/или представители изрично не поемат никаква отговорност относно неговите грижи, контрол и/или надзор.

Всички инструкции от представители на ТУРОПЕРАТОРА, като служители, инструктори, водачи и т.н., са обвързващи и задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да изиска от ПОТРЕБИТЕЛЯ да извърши дадени действия, за да се съобрази с изискванията относно организацията, безопасността и сигурността или законови такива, касаещи изпълнението на туристическия пакет.

ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение ПОТРЕБИТЕЛ, включително в случаите по чл. 90, ал. 13 от ЗТ, включително, като: осигури полезна информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ; окаже съдействие на ПОТРЕБИТЕЛЯ да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.Когато затруднението на ПОТРЕБИТЕЛЯ е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да изисква заплащането на разумна такса от пътуващия за оказаното съдействие.

Всякакви промени по сключен Договор за туристически пакет (промяна на паспортните данни, прехвърляне на дати на пътуване, замяна на услугите и др.) се извършват само с писменото съгласие на ТУРОПЕРАТОРА. При такива промени ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да преизчисли разходите за организиране и предоставяне на туристическия пакет и да изисква доплащане от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 • Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ТУРОПЕРАТОРА незабавно при промяна на и-мейл/телефон, посочени в Договора за туристически пакет.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати заявените Услуги по Договора за туристически пакет в пълен размер и в срок, установени в договора.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички дати, часове и места за отпътуване, както е посочено от ТУРОПЕРАТОРА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да се съобразява с всички инструкции, дадени от ТУРОПЕРАТОРА, неговите служители и трети страни, на които ТУРОПЕРАТОРЪТ е възложил изпълнението на Услугата.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да осигури изпълнението на всички необходими предварителни и застрахователни изисквания преди участие в Услугата. Застраховки, сключени от ТУРОПЕРАТОРА от името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, са упоменати във всяка оферта за Услуга.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от Услуга след нейната резервация и преди започване на изпълнението ѝ. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже от Услугата, той дължи такса за отказ/прекратяване на Договора за туристически пакет, изчислена въз основа на момента, в който се прекратява договорът преди започване изпълнението на Услугата и на очакваните икономии на разходи и приходи от алтернативно извършване на Туристическите услуги, така както е посочено в Общите условия и Договора за туристически пакет.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на Услугата и  в зависимост от анулационните срокове, може да заплати или не такса

В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е възпрепятстван да вземе участие в резервирана Услуга поради каквато и да е причина, той може да прехвърли резервацията си ( ако условията на услугата позволяват такава промяна) на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към резервацията, за което следва да отправи предизвестие до ТУРОПЕРАТОРА на траен носител не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди започване изпълнението на Услугата. Прехвърлящият ПОТРЕБИТЕЛ и приемникът са солидарно и лично отговорни за извършване на плащането на пълната цена на Услугата, както и заплащането на всички допълнителни разходи, такси, налози и други допълнителни разноски, които могат да възникнат в резултат на прехвърлянето на резервацията. При прехвърляне всички права и задължения съгласно настоящите Общи условия се поемат от приемника незабавно.

ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за действителните разходи по прехвърлянето и му предоставя доказателства за разходите, таксите или за другите допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето на Договора.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва законите на страната, за която пътува.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите лични документи със съответната валидност за пътувания извън страната – лична карта със срок на валидност до крайната дата на пътуването и международен паспорт със срок на валидност 6 месеца от крайната дата на пътуването, включително всички визи, разрешителни, удостоверения и т.н., като тези документи трябва да бъдат налични по всяко време. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими документи преди началото на Услугата и ще носи всички последствия, произтичащи от липсата или несъответствието им с установените изисквания.

За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите – освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от единия/двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналът на декларация и 2 копия от нея следва да се носят по време на пътуването.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно Договора за туристически пакет (отказ/анулация на резервация) по свое желание, в случай на направена резервация по редовни цени, като заплати на ТУРОПЕРАТОРА  такси за прекратяване, описани в т.8 в Общите Условия – Анулационни такси.

Горните условия са валидни, ако Договорът за туристически пакет не посочва други различни условия за отказ/анулиране на туристическия пакет.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи доплащане на действително направените разходи от ТУРОПЕРАТОРА, свързани с анулирането на резервацията, като глоби от доставчици на туристически услуги и други, в размера, надхвърлящ размера на таксата за прекратяване.

Промяна на име, дата или хотел в резервация по оферти РАННИ ЗАПИСВАНИЯ, LAST MINUTE, Великденски, Коледни и Новогодишни празници НЕ СЕ ДОПУСКА.

В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати доброволно своето пътуване, през времетраенето му, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените, но неизползвани Услуги.

 

 • Начини на плащане

10.1 Чрез изпратен линк за плащане от DMC World към Потребителя/Клиента. Линкът се изпраща чрез услугите на www.mypos.eu и общите условия могат да бъдат намерени на https://www.stripe.com/en/terms-conditions.

10.2. Чрез банков превод на следните данни: 

„Тру Груп“ ООД, с ЕИК: BG204872610 

В лева:

BG(leva) IBAN: BG13UNCR70001523139135

Bank name: Unicredit Bulbank

BIC/SWIFT UNCRBGSF

В Евро:

Euro IBAN: BG87INTF40015029772453

Bank name: EUROBANK BULGARIA

BIC/SWIFT: INTFBGSF

10.3. В брой на Доставчика на услугата, които ще издаде съответно касов бон или фактура, при необходимост.

DMC World не носи отговорност и не възстановява суми, ако банката-издател на картата Ви удържи такси за извършен превод. Всички такси и комисионни във връзка с плащания по банкова път са за сметка на Потребителя/Клиента

DMC World има сключен застрахователен договор със ЗД Евроинс АД

DMC World не носи отговорност при неправилно попълване на данните за резервация в сайта от страна на клиента

DMC World си запазва правото да променя условията, по всяко време, без предупреждение,  които влизат в сила веднага след тяхното публикуване.При несъответствие между общите и конкретните условия в сила ще са конкретните.

 

Регистрационен номер: РК-01-8392

Застрахователна полица №  03700100004925/31.01.2024г от “ЗД Евроинс” АД